ЦЯЛОТО ТЕКСТОВО СЪДЪРЖАНИЕ НА СП. ЕЗИКОВ СВЯТ МОЖЕ ДА ОТКРИЕТЕ В CEEOL (Central and Eastern European Online Library).

Академичното сп. Orbis linguarum (Езиков свят) (ISSN 1312 – 0484) излиза от 2000 г. насам. То е орган на Филологическия факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, България –http://www.swu.bg/. Списанието излиза два пъти годишно – веднъж през май и веднъж през декември. Изданието е включено в няколко международни бази данни – CEEOL (Централно- и Източноевропейска онлайн библиотека http://www.ceeol.com/), Ulrich's Periodicals Directory (Справочник на периодичните издания Ulrich http://ulrichsweb.serialssolutions.com/), ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/about/index), РИНЦ (Российский индекс научного цитирования https://elibrary.ru/defaultx.asp).

В настоящия момент списанието кандидатства за индексиране в SCOPUS https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri 

Главен редактор на академичното сп. Orbis linguarum (Езиков свят) е проф. Магдалена Костова-Панайотова (Югозападен университет).