ЦЯЛОТО ТЕКСТОВО СЪДЪРЖАНИЕ МОЖЕ ДА ОТКРИЕТЕ В CEEOL (Central and Eastern European Online Library)

Академичното списание Orbis linguarum (Езиков свят) (ISSN 1312 – 0484) излиза от 2000 г. насам. То е орган на Филологическия факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, България –http://www.swu.bg/. Списанието излиза два пъти годишно – веднъж през май и веднъж през декември. Изданието е включено в няколко международни бази данни – CEEOL (Централно- и Източноевропейска онлайн библиотека http://www.ceeol.com/), Ulrich's Periodicals Directory (Справочник на периодичните издания Ulrich http://ulrichsweb.serialssolutions.com/), ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities), РИНЦ (Российский индекс научного цитирования). Главен редактор на академичното списание Orbis linguarum (Езиков свят)е проф. Магдалена Костова-Панайотова (Югозападен университет).