Списание Orbis Linguarum (Езиков свят) държи на честното и професионално отношение във всички аспекти от публикационната дейност. Публикуват се оригинални произведения, значими за интелектуалната общност, представени във възможно най-добрата форма и според най-високите стандарти. Очакваме същите високи стандарти и от нашите рецензенти и автори. Почтеност, автентичност и честни отношения – от страна на авторите, и справедливост, обективност и конфиденционалност – от страна на редакторите и рецензентите са сред приоритетите, които ни помагат да постигнем целта си.

Списание Orbis Linguarum (Езиков свят) одобрява и зачита нормите на поведение и международните стандарти, които са установени от Committee on Publication Ethics (COPE) [1] и могат да се намерят безплатно на техния уебсайт – http://publicationethics.org/. Документите в тази връзка включват Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors [2] и Code of Conduct for Journal Publishers [3].

Следните редакторски извадки от COPE – документи (Kleinert, S. and Wager, E. (2011); Wager, E. and Kleinert, S. (2011)) изясняват някои ключови моменти за работата на редакторите и авторите.

Редакторите...

- трябва да вземат честни и безпристрастни решения, без да се ръководят от комерсиални съображения, като следва да осигурят справедлив и подобаващ процес на рецензиране;

- трябва да прилагат редакционна политика, която стимулира максимална прозрачност и изчерпателни, достоверни сведения;

- трябва да се грижат за запазването на интегритета на публикуваното чрез издаване на корекции и анулиране, където е необходимо, и да преследват при съмнения в предполагаеми злоупотреби с публикациитe;

- трябва да имат налице подходяща политика за справяне при конфликт на интереси.

Авторите...

- трябва да се придържат към Изискванията за публикуване, като се уверят и потвърдят, че представените материали не са публикувани никъде другаде;

– трябва да се уверят, че предлагат за публикация напълно оригинални материали. Тяхна лична отговорност е да не допускат плагиатство под никаква форма. Във връзка с това изискване всички изпратени материали подлежат на проверка с антиплагиатски софтуер.

- трябва да представят материали върху работа, която е била извършена по етичен и отговорен начин, съобразно съответните закони;

- трябва да представят резултатите си ясно, честно и без да ги фалшифицират или да фабрикуват и манипулират данните;

- трябва да се постараят да описват методите си ясно и недвусмислено, така че откритията им да могат да бъдат потвърдени и от други учени;

- трябва да поемат отговорност за изпратените за публикуване материали; да носят отговорност за вида на текстовете, които са изпратили за печат;

- трябва да носят отговорност, че авторството (както е посочено в реда, съдържащ  името) подобаващо отразява индивидуалните приноси към работата и описанието ѝ;

- трябва да разкриват съответните източници на финансиране и всички съществуващи или потенциални конфликти на интереси.

След като получи потвърждение за публикуване на текста си, авторът попълва следната Декларация за съгласие:

(Publication Agreement

[1] Комитет за етичност на публикациите (КЕП)

[2] Кодекс за поведение и оптимални  указания за редактори на списания

[3] Кодекс за поведение за издатели на списания

Manuscript Review Form