Информация за авторите

Статиите, рецензиите и отзивите, подготвени за публикуване в сп. Orbis Linguarum (Езиков свят), трябва да са в MSWord със следните параметри:

Максимална дължина: 15 стандартни страници;

Полета (отгоре, отдолу, отдясно, отляво): 2.54 см;

Подравняване: Justified, с отстъп 1.25 см;

Шрифт: Times New Roman, размер на шрифта: 11 pt;

Междуредово пространство: Single.

Ръкописът трябва да съдържа:

 1. Заглавие: размер на шрифта: 12 pt, All Caps, Bold.
 2. Име и фамилия на автора (авторите): размер на шрифта: 11 pt; All Caps, за фамилията (фамилиите) , институт, e-mail.
 3. Заглавие на статията на английски език: Align Left, All Caps, размер на шрифта: 10 pt, Bold.
 4. Име и фамилия на автора (авторите) на английски език: Align Left, All Caps, размер на шрифта: 10 pt, Ital.
 5. Резюме на английски език: Justified, размер на шрифта: 9 pt, обем: от 200 до 250 думи.
 6. Ключови думи на английски език: между 7 и 10 на брой, но не повече от 10; размер на шрифта: 10 pt.

Научният текст трябва да съдържа следните основни компоненти: увод, основна част и заключение. Технически параметри: Times New Roman, Single, Justified, размер на шрифта: 11 pt.

 1. Бележки под линия: Times New Roman, Single, Justified, размер на шрифта: 10 pt.
 2. Цитати в текста:
 • Директни цитати – трябва да съдържат фамилията на автора, годината на публикуване и номера на страницата. Напр.:

(Panova, 1980, p. 29)       

 • Индиректни цитати – трябва да се оформят по следния начин:

Panova (1980) states that criticism is of extreme importance in decision making.

Цитиране на повече публикации от един и същ автор в една и съща година –след посочването на годината, в която е излязла публикацията, с малки букви (на кирилица или на латиница), без интервал.

Напр.: Според Василева (2009б)...

 1. Библиография: Times New Roman, Justified, размер на шрифта: 10 pt.

Библиографските единици трябва да следват азбучния ред на фамилията на авторите (първо се изписват авторите на кирилица, след това тези на латиница). В случаите, при които от един и същ автор има няколко публикации, те се подреждат в хронологичен ред от най-ранната към най-новата. Библиографията трябва да се оформи в скрита таблица, както е посочено по-долу.

 

Библиографските единици на кирилица се оформят в кръгли скоби, като имената на авторите и на списанията / книгите (на кирилица или на различна от латиница азбука) се транслитерират на латиница, а заглавията на статиите се превеждат на английски. Транслитерацията на латиница се осъществява задължително според правилата на съответния език.

Книга: Ivanova, R. (1980) Methodology in Foreign Language Teaching. Sofia: Kitira.

Глава от книга: Cobb, T. & Horst, M. (2001) Reading Academic English: Carrying Learners across the Lexical Threshold. – In: J. Flowerdew & M. Peacock (Eds.). Research Perspectives in English for Academic Purposes. Cambridge: Cambridge University Press.

Статия в списание: Craik, F. I. M. & Lockhart, R. S. (1972) Levels of Processing: A Framework for Memory Research. // Journal of Verbal Learning & Verbal Behavior, 11(6), р. 671 – 684.

Уебстраница: автор, година, заглавие на документа, уебадрес, на който публикацията може да бъде намерена. Датата на посещението също трябва да се отбележи, и то преди посочката на електронния адрес. Напр.:

University Library, 2010. Harvard System of Referencing Guide. Updated 15 September 2010. Available at: <http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm>

 

Пример за библиография в скрита таблица:

Библиография:

Ангелов, Б. (1971)

Сказание за железния кръст. // Старобългарска литература, № 1, с. 136 – 155. (Angelov, B. The Legend of the Iron Cross. //Starobalgarska literatura, № 1, s. 136 – 155.)

Сивилова, Я. (2013)

 

Иронията като ехо. – В: Проблеми на устната комуникация. Т. 2. Велико Търново, кн. 9., с. 135 – 145. (Sivilova, Y. Irony as an Echo. – V: Problemi na ustnata komunikaciya. Т. 2. Veliko Tarnovo, кn.9., s. 135 – 145.)

Станева, Хр. (2002)

Речник по българска стилистика. София: Хермес, 383 с. (Staneva, Hr. Rechnik po balgarska stilistika. Sofia: Hermes, 383 s.)

Сърл, Дж. (1986)

 

Косвенные речевые акты. – В: Новое в зарубежной лингвистике. Кн. 17, с. 195 – 222. (Searle, John. R. Indirect Speech Acts. – V: Novoe v zarubezhnoi lingvistike. Kn. 17, s. 195 – 222.)

Чермак, И. (2004)

Интернет и авторското право. // Littera et Lingua. Електронно списание за хуманитеристика, 2004, № 1. (23.09.2010) <http://www.slav.uni-sofia.bg/liliJournal/archive/Lili1/CermakI200401.html>(Chermak, I. Internet and Copyright. // Littera et Lingua. Elektronno spisanie za humanitaristika, 2004, № 1. (23.09.2010) <http://www.slav.uni-sofia.bg/liliJournal/archive/Lili1/CermakI200401.html>)

Chomsky, N. (1974)

Bemerkungen zum Anarchismus. – In: Aus Staatsraison. Frankfurt, S.104 –121.

Evangelou, I.(2009)

The Bulgarian translation of the Vita of St. Basil the New according to manuscript 20N in the Monastery of Sinai. – In: Scripta & E-scripta. Sofia: “Boyan Penev” Publishing center, р. 190 – 251.

Nida (1964)

Toward a Science of Translating. Leiden: E. J. Brill, 335 р.

Nida, E., Ch. Tabler (1982)

The Theory and Practice of Translation. Leiden: E. J. Brill, 218 р.

Rolin, D. (2002а)

Dulle Griet. Bruxelles, 166 р.

Rolin, D. (2002b)

Plaisirs. Paris, 207 р.

 1. Илюстрациите (снимки/схеми/графики) трябва да бъдат черно-бели с резолюция 300 DPI, като задължително източникът на снимката трябва да се споменава. Авторът носи отговорност за правата над илюстрациите.

 

Авторът на текста носи отговорност за оригиналността му. Авторът има задължение да проверява текста си за грешки преди изпращането му  за рецензиране.

Материалите, изпратени в друг формат, различен от указания, няма да бъдат рецензирани.

Всички предоставени материали се оценяват анонимно от двама рецензенти, които дават становище независимо един от друг.

Приемането на предложените ръкописи е съобразено с препоръките на рецензентите.

Крайното решение относно публикуването на материалите се взима от редакционната колегия и от главния редактор.

Публикуването на материали не означава, че редакторите споделят отразените възгледи на авторите. Редакторите си запазват правото да редактират ръкописите, когато е необходимо.

Важно:

Всички ръкописи трябва да бъдат изпратени по електронен път на e-mail-а на редакцията –Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Авторите са длъжни да се съобразят с Изискванията за публикуване при приготвяне на ръкописите си.

Рецензия и публикация

Процесът по независимото двойно рецензиране следва стъпките:

 • Статията се изпраща на двама рецензенти за оценяване.
 • Рецензентите оценяват текста и го препоръчват за публикуване или за отхвърляне, те предлагат и даден текст да се публикува след нанасяне на съответните корекции.
 • За трудове, претърпели корекции, същите рецензенти се информират за качеството на редактирания материал.
 • На автора (авторите) се изпраща писмено потвърждение за приемането на публикацията.
 • Процесът по рецензирането отнема максимум шест месеца.

Авторско право

Статиите (текстовете), публикувани в сп. Orbis linguarum (Езиков свят), са отговорност на автора, те трябва да се отпечатват за първи път в списанието. Издателят не носи отговорност за последващо използване на труда.