Информация за авторите

Статиите, рецензиите и отзивите, подготвени за публикуване в сп. Orbis Linguarum (Езиков свят), трябва да са в MSWord със следните параметри:

Максимална дължина: 15 стандартни страници;

Полета: (отгоре, отдолу, отдясно, отляво) 2,54 см;

Подравняване: Justify, с отстъп 1.25см;

Шрифт: Times New Roman, размер на шрифта: 11 pt;

Междуредово пространство: Single.

Ръкописът трябва да съдържа:

 1. Заглавие: размер на шрифта: 12 pt, All Caps, Bold.
 2. Име и фамилия на автора (авторите): размер на шрифта: 11 pt; All Caps, за фамилията (фамилиите), , институт, e-mail.
 3. Заглавие на статията на английски език: подравняване: Align Left, All Caps, размер на шрифта: 10 pt, Bold.
 4. Име и фамилия на автора (авторите) на английски език: подравняване: Align Left, All Caps, размер на шрифта: 10 pt, Ital.
 5. Резюмена английски език: Justify, размер на шрифта: 9 pt, максимална дължина 250 думи.
 6. Ключови думи на английски език: не повече от 7 на брой, размер на шрифта: 10 pt.

Всеки ръкопис трябва да съдържа следните основни части: увод, основна част и заключение: Times New Roman, Single, Justify, размер на шрифта: 11 pt.

 1. Бележка под линия: Times New Roman, Single, Justify, размер на шрифта: 10 pt.
 2. Цитати в текста:
 • Директни цитати – трябва да съдържат фамилията на автора, годината на публикуване и номера на страницата. Напр.:

(Panova, 1980, p. 29)       

 • Индиректни цитати – трябва да се оформят по следния начин:

Panova (1980) states that criticism is of extreme importance in decision making.

Цитиране на повече публикации от един и същ автор в една и съща година – след посочването на годината, в която е излязла публикацията, с малки букви (на кирилица или на латиница), без интервал.

Напр.: Според Василева (2009б)...

 1. Библиография: Times New Roman, Justify, размер на шрифта: 10 pt.

Библиографските единици трябва стриктно да следват азбучния ред на фамилията на авторите (първо се изписват авторите на кирилица, след това тези на латиница). В случаите, при които от един и същ автор има няколко публикации, те се подреждат в хронологичен ред от най-ранната към най-новата. Библиографията трябва да се оформи в скрита таблица, както е посочено по-долу.

 

Внимание: Библиографските единици на кирилица се оформят в кръгли скоби, като имената на авторите и на списанията / книгите (на кирилица или на различна от латиница азбука) се транслитерират на латиница, а заглавията на статиите се превеждат на английски. Транслитерацията на латиница се осъществява задължително според правилата на съответния език!

Книга: Ivanova, R. (1980) Methodology in Foreign Language Teaching. Sofia: Kitira.

Глава от книга: Cobb, T. & Horst, M. (2001) Reading academic English: Carrying learners across the lexical threshold. – In: J. Flowerdew & M. Peacock (Eds.). Research perspectives in English for academic purposes. Cambridge: Cambridge University Press.

Статия в списание: Craik, F. I. M. & Lockhart, R. S. (1972) Levels of processing: A framework for memory research. // Journal of Verbal Learning & Verbal Behavior, 11(6), р. 671 – 684.

 

Уебстраница: автор, година, заглавие на документа, уебадрес, на който публикацията може да бъде намерена. Датата на посещението също трябва да се отбележи, и то преди посочката на електронния адрес. Напр.:

University Library, 2010. Harvard System of Referencing Guide. Updated 15 September 2010. Available at: <http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm>

 

Пример за библиография в скрита таблица:

Библиография:

 

Ангелов, Б. (1971)

Сказание за железния кръст. // Старобългарска литература, № 1, с. 136 – 155. (Angelov, B. The Legend of the Iron Cross. //Starobalgarska literatura, № 1, s. 136 – 155.)

Сивилова, Я. (2013)

 

Иронията като ехо. – В: Проблеми на устната комуникация. Т. 2. Велико Търново, кн. 9., с. 135 – 145. (Sivilova, Y. Irony as an Echo. – V: Problemi na ustnata komunikaciya. Т. 2. Veliko Tarnovo, кn.9., s. 135 – 145.)

Станева, Хр. (2002)

Речник по българска стилистика. София: Хермес, 383 с. (Staneva, Hr.Rechnik po balgarska stilistika. Sofia: Hermes, 383 s.)

Сърл, Дж. (1986)

 

Косвенные речевые акты. – В: Новое в зарубежной лингвистике. Кн. 17, с. 195 – 222. (Searle, John. R. Indirect Speech Acts. – V: Novoe v zarubezhnoi lingvistike. Kn. 17, s. 195 – 222.)

Чермак, И. (2004)

Интернет и авторското право. // Littera et Lingua. Електронно списание за хуманитеристика, 2004, № 1. 23.09.2010 <http://www.slav.uni-sofia.bg/liliJournal/archive/Lili1/CermakI200401.html>(Chermak, I. Internet and Copyright. // Littera et Lingua. Elektronno spisanie za humanitaristika, 2004, № 1.23.09.2010 <http://www.slav.uni-sofia.bg/liliJournal/archive/Lili1/CermakI200401.html>)

Chomsky, N. (1974)

Bemerkungen zum Anarchismus. – In: Aus Staatsraison. Frankfurt, S.104 –121.

Evangelou, I. (2009)

The Bulgarian translation of the Vita of St. Basil the New according to manuscript 20N in the Monastery of Sinai. – In: Scripta & E-scripta. Sofia: “Boyan Penev” Publishing center, р. 190 – 251.

Nida (1964)

Toward a Science of Translating. Leiden: E. J. Brill, 335 р.

Nida, E., Ch. Tabler (1982)

The Theory and Practice of Translation. Leiden: E. J. Brill, 218 р.

Rolin, D. (2002а)

Dulle Griet. Bruxelles, 166 р.

Rolin, D. (2002b)

Plaisirs. Paris, 207 р.

 1. Илюстрациите (снимки/схеми/графики) трябва да бъдат черно-бели с резолюция 300 DPI, като задължително източникът на снимката трябва да се споменава. Авторът носи отговорност за правата над илюстрациите.

 

Внимание!!!

Отговорност и задължение на автора е да проверява текста си за грешки.

Материалите, изпратени в някой друг формат, различен от указания, няма да бъдат приети.

Материалите, които не отговарят на условията, няма да бъдат давани за рецензиране.

Авторите носят отговорност за оригиналността на своите текстове.

Предоставяните материали няма да бъдат връщани (независимо дали са приети за печат, или не), ето защо задължително правете копие на материалите, които изпращате.

Всички предоставени материали се оценяват анонимно от двама рецензенти (които дават становище независимо един от друг).

Приемането на предложените ръкописи зависи изцяло от препоръките на рецензентите.

Авторите са информирани за мнението на рецензентите преди осъществяването на публикацията.

Крайното решение относно публикуването на материалите се взима от редакционната колегия и от главния редактор.

Публикуването на материали не означава, че редакторите споделят отразените възгледите на авторите. Редакторите си запазват правото да редактират ръкописите, когато е необходимо.

Внимание!!!

Всички ръкописи трябва да бъдат изпратени по електронен път на e-mail-а на главния редактор – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Авторите са длъжни да се съобразят с Изискванията за публикуване при приготвяне на ръкописите си.

Рецензия и публикация

Процесът по независимото двойно рецензиране следва стъпките:

 • Статията се изпраща на двама рецензенти за оценяване.
 • Рецензентите решават дали, или: да препоръчат текста за публикуване; да предлагат важни корекции; да го отхвърлят.
 • За трудове, претърпели корекции, същите рецензенти се информират за качеството на редактирания материал.
 • На автора (авторите) се изпраща писмено потвърждение за приемането на публикацията.
 • Авторът (авторите) се информира(т) за датата на публикацията.
 • По една бройка от списанието за всяка статия се изпраща на автора (авторите) му.
 • Процесът по рецензирането отнема максимум един месец.

Авторско право

Статиите (текстовете), публикувани в сп. Orbis linguarum (Езиков свят), са отговорност на автора, те трябва да се отпечатват за първи път в списанието. Издателят не носи отговорност за последващо използване на труда.

Списание Orbis Linguarum (Езиков свят) и неговите академични редактори държат на честното и професионално отношение във всички аспекти от нашата издателска дейност. Нашата роля е да публикуваме оригинални произведения, значими за интелектуалната общност, представени във възможно най-добрата форма и според най-високите стандарти. Очакваме същите високи стандарти и от нашите рецензенти и автори. Почтеност, автентичност и честни отношения – от страна на авторите, и справедливост, обективност и конфиденционалност – от страна на редакторите и рецензентите, са сред приоритетите, които ни помагат да постигнем целта си.

Списание Orbis Linguarum (Езиков свят) одобрява и зачита нормите на поведение и международните стандарти, които са установени от Committee on Publication Ethics (COPE) [1] и могат да се намерят безплатно на техния уебсайт – http://publicationethics.org/. Документите в тази връзка включват Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors [2] и Code of Conduct for Journal Publishers [3].

Следните редакторски извадки от COPE – документи (Kleinert, S. and Wager, E. (2011); Wager, E. and Kleinert, S. (2011)) изясняват някои ключови моменти за работата на редакторите и авторите.

Редакторите...

поемат отговорност за всичко, което публикуват;

- трябва да вземат честни и безпристрастни решения, без да се ръководят от комерсиални съображения, като следва да осигурят справедлив и подобаващ процес на рецензиране;

- трябва да прилагат редакционна политика, която стимулира максимална прозрачност и изчерпателни, достоверни сведения;

- трябва да се грижат за запазването на интегритета на публикуваното чрез издаване на корекции и анулиране, където е необходимо, и да преследват при съмнения в предполагаеми злоупотреби с публикациитe;

- трябва да преследват злоупотреби на рецензентите и редакторите;

- трябва да изяснят на рецензентите и авторите какво се очаква от тях;

- трябва да имат налице подходяща политика за справяне при конфликт на интереси.

Авторите...

- трябва да представят материали върху работа, която е била извършена по етичен и отговорен начин, съобразно съответните закони;

- трябва да представят резултатите си ясно, честно и без да ги фалшифицират или да фабрикуват и манипулират данните;

- трябва да се постараят да описват методите си ясно и недвусмислено, така че откритията им да могат да бъдат потвърдени и от други учени;

- трябва да се придържат към Изискванията за публикуване, че представените творби са оригинални, не са плагиатствани и не са публикувани никъде другаде;

- трябва да поемат колективна отговорност за представените и публикувани материали;

- трябва да носят отговорност, че авторството (както е посочено в реда, съдържащ  името) подобаващо отразява индивидуалните приноси към работата и описанието ѝ;

- трябва да разкриват съответните източници на финансиране и всички съществуващи или потенциални конфликти на интереси.


[1] Комитет за етичност на публикациите (КЕП)

[2] Кодекс за поведение и оптимални  указания за редактори на списания

[3] Кодекс за поведение за издатели на списания