Информация за авторите

Отговорност и задължение на авторите е да представят оригинални, редактирани  и езиково издържани текстове. Моля да се уверите, че езикът на ръкописа Ви е подходящ за академична публикация. Тъй като за нас е важно всяка творба да запази своята автентичност,  езикови редакции се нанасят по отношение на синтаксиса, граматиката, правописа и пунктуацията, както и на цитирането. Авторите сами носят отговорност за коректността на използваната терминология.

Всички материали, изпратени за публикуване, ТРЯБВА да отговарят на следващите изисквания. Моля, имайте предвид, че текстове, които не ги изпълняват, НЯМА да бъдат разглеждани за публикуване:

Формат на текста: MS Word

Максимална дължина: статия – 15 стандартни страници; рецензия – 3 стандартни страници;

Полета (отгоре, отдолу, отдясно, отляво): 2.54 см;

Подравняване: Justified, с отстъп 1.25 см;

Шрифт: Times New Roman.

Междуредово пространство: Single.

Ръкописът трябва да съдържа:

 1. Заглавие: размер на шрифта: 12 pt, All Caps, Bold.
 2. Име и фамилия на автора (авторите): размер на шрифта: 11 pt; All Caps, за фамилията (фамилиите) ,институт, e-mail.
 3. Заглавие на статията на английски език: Align Left, All Caps, размер на шрифта: 10 pt, Bold.
 4. Име и фамилия на автора (авторите) на английски език: Align Left, All Caps, размер на шрифта: 10 pt, Ital.
 5. Резюме на английски език (не се изисква за рецензиите и отзивите): Justified, размер на шрифта: 9 pt, обем: от 200 до 250 думи.
 6. Ключови думи на английски език: от 7 до 10; размер на шрифта: 10 pt.

Научният текст трябва да съдържа следните основни компоненти: увод, основна част и заключение. Технически параметри: Times New Roman, Single, Justified, размер на шрифта: 11 pt.

 1. Бележки под линия: Times New Roman, Single, Justified, размер на шрифта: 10 pt.
 2. Цитати в текста:
 • Директни цитати – трябва да съдържат фамилията на автора, годината на публикуване и номера на страницата на езика, на който е използван и цитиран източникът в библиографията. Напр.:

(Derrida, 1993, p. 31)

      (Панова, 1980, с. 29)

 • Индиректни цитати – трябва да се оформят по следния начин:

Panova (1980) states that criticism is of extreme importance in decision making.

Цитиране на повече публикации от един и същ автор в една и съща година – след посочването на годината, в която е излязла публикацията, с малки букви (на кирилица или на латиница), без интервал.

Напр.: Според Василева (2009б)...

 1. Библиография: Times New Roman, Justified, размер на шрифта: 10 pt.

Библиографските единици трябва да следват азбучния ред на фамилията на авторите (първо се изписват авторите на кирилица, след това тези на латиница). В случаите, когато се посочват няколко публикации от един и същ автор, те се подреждат в хронологичен ред от най-ранната към най-новата. Библиографията трябва да се оформи в таблица, както е посочено по-долу.

Библиографските единици на кирилица или на различна от латиница азбука се транслитерират на латиница според правилата на съответния език. Транслитерираната библиографска единица се помества в кръгли скоби след изписването ѝ на оригиналния език.

Образец за начина на подреждане и оформяне на различните типове библиографски единици (книга, глава от книга, статия от сборник или списание, интернет източник), както и за транслитерирането им може да видите в приложената таблица.

Ангелов, Б. (1971)

Сказание за железния кръст. // Старобългарска литература, кн. 1, с. 136 – 155. (Angelov, B. Skazanie za zheleznia krast. //Starobalgarska literatura, kn.1, s. 136 – 155.)

Станева, Хр. (2002)

Речник по българска стилистика. София: Хермес, 383 с. (Staneva, Hr. Rechnik po balgarska stilistika. Sofia: Hermes, 383 s.)

Трайков, В.  (2000)

 

Андрия Качич Миошич и Паисий Хилендарски. – В: Българи и хървати през вековете. Андрия Качич Миошич и българите. София: Гутенберг 2000, с. 65 – 72. (Traykov, V. Andria Kachich Mioshich i Paisiy Hilendarski. – V: Balgari i harvati prez vekovete. Andria Kachich Mioshich i balgarite. Sofia: Gutenberg 200, s. 65 – 72.)

Чермак, И. (2004)

Интернет и авторското право. // Littera et Lingua. Електронно списание за хуманитаристика,  кн. 1.  <http://www.slav.uni-sofia.bg/liliJournal/archive/Lili1/CermakI200401.html> (23.09.2010). (Chermak, I. Internet i avtorskoto pravo. // Littera et Lingua. Elektronno spisanie za humanitaristika, kn. 1. <http://www.slav.uni-sofia.bg/liliJournal/archive/Lili1/CermakI200401.html> (23.09.2010))

Bauman, Z.  (2008a)

Does Ethics Have a Chance in a World of Consumers? Cambridge, MA: Harvard University Press, 288 p.

Bauman, Z. (2008b)

The Art of Life. Cambridge: Polity, 208 p.

Bocale, P. (2013)

The interaction between morphology and pragmatics in polish. // Езиков свят, кн. 1, с. 19-39. (Bocale, P. The interaction between morphology and pragmatics in polish. // Ezikov svyat, kn. 1, s. 19-39.)

Chomsky, N. (1974)

Bemerkungen zum Anarchismus. – In: Chomsky, N. Aus Staatsraison. Frankfurt am Main:  Suhrkamp, S.104 –121.

Evangelou, I. (2009)

The Bulgarian translation of the Vita of St. Basil the New according to manuscript 20N in the Monastery of Sinai. – In: Scripta & E-scripta. Sofia: “Boyan Penev” Publishing center, р. 190 – 251.

Nida, E., Ch. Tabler (1982)

The Theory and Practice of Translation. Leiden: E. J. Brill, 218 р.

 1. Илюстрациите (снимки/схеми/графики) трябва да бъдат черно-бели с резолюция 300 DPI, като задължително източникът на снимката трябва да се споменава. Авторът носи отговорност за правата над илюстрациите.

Всички предоставени материали се оценяват анонимно от двама рецензенти, които дават становище независимо един от друг.

Приемането на предложените ръкописи е съобразено с препоръките на рецензентите.

Крайното решение относно публикуването на материалите се взима от редакционната колегия и от главния редактор.

Публикуването на материали не означава, че редакторите споделят отразените възгледи на авторите. Редакторите си запазват правото да редактират ръкописите, когато е необходимо.

 

Рецензия и публикация

Процесът по независимото двойно рецензиране следва стъпките:

 • Статията се изпраща на двама рецензенти за оценяване.
 • Рецензентите оценяват текста и го препоръчват за публикуване или за отхвърляне, те предлагат и даден текст да се публикува след нанасяне на съответните корекции.
 • За трудове, претърпели корекции, същите рецензенти се информират за качеството на редактирания материал.
 • На автора (авторите) се изпраща писмено потвърждение за приемането на публикацията.
 • Процесът по рецензирането отнема максимум шест месеца.

Авторско право

Статиите (текстовете), публикувани в сп. Orbis linguarum (Езиков свят), са отговорност на автора, те трябва да се отпечатват за първи път в списанието. Издателят не носи отговорност за последващо използване на труда.