„Езиков свят“ е академично списание на Филологическия факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски“. То публикува статии от областта на езикознанието, литературознанието, културологията, методиката на преподаване, рецензии и отзиви за книги и академични събития, написани на славянски езици, на английски, френски, немски език и др. Изданието е включено в няколко международни бази данни – CEEOL, ERIH PLUS, Ulrich's Periodicals Directory, РИНЦ, Crossref, CNKI и Scopus. Всички предложени за публикуване материали подлежат на двойно анонимно рецензиране и редакторите информират авторите относно решението за тяхната публикация. Поради големия интерес към списанието срокът за преглед на материали и отговор е до 6 месеца. Статии, неотговарящи на техническите изисквания, не се приемат и не се рецензират. Материали, които не са подходящи за тематика за научното списание, не се приемат и не се рецензират.
„Езиков свят“ приема материали за броеве No.21.1, 21.2 и 21.3. Моля, изпращайте вашите ръкописи тук https://mc04.manuscriptcentral.com/ezs