titul_20.2.

1_Saldzhiev_176_183

2_Aleksova_184_190

3_O. Neher, L. Yursa_191_198

4_Popova Tokmakova_199_205

5_Sadyk_206_215

6_Klimentova Soroka_216_225

7_Prekazi Rugova_226_234

8_Z. Markova A. Tarkini_235_247

9_Anastasova, Kostadinova_248_257

10_Bing Yan_258_268

11_Kirova_269_276

12_Rakiovski_277_281

13_Makarets_282-292

14_Vaceva_293-298

15_Panayotova_299_305

16_Ivanova_306_307

17_Bratanov_308_310