Съдържание, бр. 15, кн. 1 ПДФ Печат Е-мейл
СЪДЪРЖАНИЕ
ЕЗИКОЗНАНИЕ
ВЕНЕРА ДИМИТРОВА. МОДЕЛИ НА ДИАЛОГА В МЕДИЙНАТА РЕЧ……………………….
7
ИВА ИВАНОВА. БРЮКСЕЛСКИЯТ НОВОГОВОР – ПРОИЗХОД И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ТЕРМИНА……………………………………………………………………………………………….
14
ПАОЛА БОКАЛЕ. ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ДИСКУРСИВНЫХ СЛОВ В РУССКОЙ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ …………………………………………………………………....
18
ВЛАДИСЛАВ МАРИНОВ. НАЧИНИ ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА МИНАЛО РЕЗУЛТАТИВНО ВРЕМЕ В БЪЛГАРСКИТЕ ДИАЛЕКТИ……………………………………………………………….
30
СОФИЯ МИЦОВА. ДИАЛЕКТЪТ И СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ (БЕЛЕЖКИ ЗА ФЕЙСБУК)…......
38
АНТОАНЕТА МИХАЙЛОВА. ЗА МНОГОТО ИНФИНИТИВИ В НЕМСКИЯ ЕЗИК………………..................................................................................................................................
43
BENITA STAVRE, ERINDA PAPA. PARTICULAR LINGUISTIC FEATURES OF THE ALBANIAN GREETINGS IN THE ENGLISH TEXTS OF THE EARLY AND MID 20th CENTURY…………….
51
ЦВЕТЕЛИНА АНГЕЛОВА. НАЗВАНИЯ ЗА ЖЕНА РОДИЛКА В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК (СЕМАНТИЧЕН И СЛОВООБРАЗУВАТЕЛЕН АНАЛИЗ)…………………………………………
56
ПЕТКО ПЕТКОВ. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДВАДЕСЕТТЕ МАНАСТИРА (ИЗДАНИЕ НА ТЕКСТА) ……………………………………………………………………………………………….
65
„ЕЗИЦИТЕ“ НА ЛИТЕРАТУРНАТА ТВОРБА
МИЛЕНА КИРОВА. ВОЛЯ ЗА ПРАКТИКА: КУЛТУРНОТО ИНЖЕНЕРСТВО НА Д-Р КРЪСТЕВ
……………………………………………………………………………………………………………
70
ЕЛИСАВЕТА СТОЙЧЕВА. ЗА ЕДИН ИЗГУБЕН ПРЕПИС НА „ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА“ ОТ 1793 Г. ………………………………………………………………..
77
СПАСИМИР ТРЕНЧЕВ. НАУЧНОФАНТАСТИЧНИЯТ ЖАНР КАТО НЕ-ФАНТАСТИКА……..
82
РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ
СТОЯН АТАНАСОВ. „ЗА PRЕВОДА“ ОТ ДАРИЯ КАРАПЕТКОВА ………………………………
86 БИЛЯНА ТОДОРОВА. ЗА ЕДИН ПОГЛЕД ВЪРХУ ДВОЙСТВЕНИЯ ЕЗИК НА МЕДИИТЕ…..
89 ГЕРГАНА ПАДАРЕВА-ИЛИЕВА. МЕКИТЕ СЪГЛАСНИ ВЪВ ВЛАШКИЯ ДИАЛЕКТ В СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ ……………………………………………………………………..
92
ЛЮБКА НЕНОВА.ЗА „СРЕДНОВЕКОВНИТЕ МОЛИТВИ ЗА РОДИЛКИ“ ……………………94
 

Последен брой

Езиков свят