Съдържание, бр. 13, кн. 2 ПДФ Печат Е-мейл
СЪДЪРЖАНИЕ

ЕЗИКОЗНАНИЕ
MARIA DOBRIKOVA. SIGNALLING FUNCTION OF MUSICAL INSTRUMENTS FROM THE ASPECT
OF ETHNOPHRASEOLOGY ................................................................................................................................ 7
ELLIE BOYADZHIEVA. FROM THE LOST LIBRARIES TO ARTIFICIAL INTELLIGENCE ....................... 16
DHIMITRI BELLO, ANILA CEPANI. SILENCE IN THE SEMANTICS OF EXPRESSIONS AND
PHRASEOLOGIES IN ALBANIAN AND BULGARIAN LANGUAGE ......................................................... 27
ELENA STOYANOVA. JATOVSKE ALTERNACIJE U ADJEKTIVNOJ PARADIGMATICI
STANDARDNOGA BUGARSKOG I HRVATSKOG JEZIKA ......................................................................... 33
НАТАЛИЯ СОТИРОВА. БЪЛГАРО-ГРЪЦКИ ХИБРИДНИ ФОРМАЦИИ (NOMINA AGENTIS) ........... 42
PETER HALÁSZ. AUSGEWÄHLTE VALENZIELLE FACHAUSDRÜCKE IM SPIEGEL DER
TERMINOLOGISCHEN ÄQUIVALENZ DES SLOWAKISCHEN .................................................................. 48
ВЯЧЕСЛАВ ШВЕЦЬ. РЕЦЕПЦІЯ БОЛГАРІЇ НА СТОРІНКАХ ГАЗЕТИ УКРАЇНСЬКИХ БОЛГАР
«РОДЕН КРАЙ» (ОДЕСА) ................................................................................................................................. 54
МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА. ПРЕФИКСОИДЪТ „НЕ” В СЪСТАВА НА ДУМИТЕ И НАЧИНИТЕ МУ
ЗА ПРЕВОД НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК .............................................................................................................. 63
ДЕСИСЛАВА ЙОРДАНОВА-ПЕТРОВА. РЕНАРАТИВЪТ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК И НЕГОВИТЕ
ФУНКЦИОНАЛНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В ГРЪЦКИ ЕЗИК ............................................................................... 67

„ЕЗИЦИТЕ“ НА ЛИТЕРАТУРНАТА ТВОРБА
ИЛИЯНА ИВАНОВА. ОБРАЗЪТ НА МАЙКАТА В ПОЕЗИЯТА НА БИНЬО ИВАНОВ ........................... 77
ХРИСТИНА АНДОНОВА. „ТЕРМИНОЛОГИЧНА НЕДОМИСЛИЦА“ ЛИ Е
ЛИТЕРАТУРНАТА ПРИКАЗКА? ..................................................................................................................... 86

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ
СТИЛИЯН СТОЯНОВ. БАЛАДИЧНО ЗА БАЛАДИТЕ ................................................................................. 91
MARTIN HENZELMANN. PROBLEMS OF NEOLOGY IN SLAVIC LANGUAGES ...................................... 93

СЪДЪРЖАНИЕ

ЕЗИКОЗНАНИЕ

ELENA CHAUSHEVA. THE PERFECT IN BULGARIAN AND MODERN GREEK……………………. 7

Ellie Boyadzhieva. GLOBAL TRENDS IN EDUCATION: ISSUES OF CONTENTION…………. 16

IVANKA SAKAREVA. INCONGRUITY IN TRANSLATING TITLE DEEDS FROM

BULGARIAN INTO ENGLISH LANGUAGE …………………………………………………………… 26

СОНЯ ХРИСТОВА. КОММУНИКАТИВНЫЙ КОНТАКТ – СУЩЕСТВЕННАЯ СТОРОНА

ОБЩЕНИЯ …………………………………………………………………………………………………31

Биляна ГЕОРГИЕВА. СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА

ФРАЗЕОЛОГИЗМИТЕ С ОПОРНА ДУМА ‚НЕБЕ‘ В БЪЛГАРСКИЯ

ЕЗИК……………………………………………………………………………………………………. 38

„ЕЗИЦИТЕ“ НА ЛИТЕРАТУРНАТА ТВОРБА

Marijana BIJELIĆ. ŽRTVENI MODELI I BALADNO NAČELO U ZBIRCI „ŽRTVENE

LOMAČE“ ASENA RAZCVETNIKOVA…………………………………………………………………44

MAGDALENA KOSTOVA-PANAYOTOVA. THE CROATIAN IMAGE OF THE BULGARIAN –

HISTORY AND MODERNITY ………………………………………………………………………….. 56

MARIA ANASTASOVA. THE HEDGE ANIMALS AS A SUSPENSE MOTIF IN STEPHEN

KINGS THE SHINING…………………………………………………………………………………… 61

МАРИЯ ХРИСТОВА. БЪЛГАРОУБИЕЦЪТ, БЕЗНОСИЯТ И ЧЕРНИТЕ КУЧЕТА ……………….. 67

ЕЛЕНА АЗМАНОВА-РУДАРСКА. БОГОМИЛСТВОТО В ЛИТЕРАТУРАТА ПРЕЗ ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА ХХ ВЕК……………………………………………………………………………….. 75

КУЛТУРОЛОГИЯ

GORDANA ĐERIĆ. KNJIŽEVNA KRITIKA U IZGRADNJI JUGOSLOVENSKOG SEĆANJA……… 85

НАТАЛЯ ГРИГОРАШ. БОЛГАРІЯ ТА УКРАЇНСЬКО-БОЛГАРСЬКІ КУЛЬТУРНІ

ВЗАЄМИНИ У НАУКОВОМУ ДОРОБКУ ІВАНА ФРАНКА………………………………….......... 98

ЦВЕТАНА ГЕОРГИЕВА. ПОЛИТИЧЕСКАТА МЕТАФОРА (МАНИПУЛАЦИЯ И ЦЕНЗУРА) …108

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

Ivan Iliev. Образцово изследване на един сръбски говор………………………… 114

ЕЛЕНА АЗМАНОВА-РУДАРСКА. В ТЪРСЕНЕ НА ОПИТНОСТТА………………………………. 116

BOYKA ILIEVА. THE BALKANSONE OXYMORONIC WORLD …………………………………118

 

Последен брой

Езиков свят