Съдържание, бр. 10, кн. 1 ПДФ Печат Е-мейл
Е З И К О З Н А Н И Е

Елена СТОЯНОВА. АЛТЕРНАЦИЯТА ‹L~O› В СРЪБСКАТА И ХЪРВАТСКАТА СУБСТАНТИВНА ПАРАДИГМАТИКА В СЪПОСТАВИТЕЛЕН АСПЕКТ ……………….

Славка КЕРЕМИДЧИЕВА. ДИАЛЕКТНАТА ОСНОВА НА ЕЗИКА НА ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ………………………………………………….………….................................. 13

Евдокия ХРИСТОВА. СЪВРЕМЕННАТА ВОКАЛНА СИСТЕМА НА ГОЛОБЪРДОВСКИЯ ГОВОР, АЛБАНИЯ……………………………………... 31

Гергана ПАДАРЕВА-ИЛИЕВА, ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИТЕ ФОНЕТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ КАТО ЧАСТ ОТ ДИАГНОСТИКАТА И ТЕРАПИЯТА НА РЕЧЕВИТЕ НАРУШЕНИЯ – ПЕРСПЕКТИВИ В БЪЛГАРИЯ…………………………………………………………….. 37

Любка НЕНОВА. МИТАРСТВАТА НА ДУШАТА В СТЕНОПИСИТЕ НА ЦЪРКВАТА “СВ. ДИМИТЪР” В С. ТЕШОВО...........................................

Андрей БОБЕВ. ЗА ЕДИН ПРЕДПОЛАГАЕМ ГЛАГОЛИЧЕСКИ НАДПИС.....................

Дафина КОСТАДИНОВА. ERRORS ORIGINATING FROM THE INTERFERENCE FROM THE FIRST FOREIGN LANGUAGE (FRENCH) INTO THE SECOND FOREIGN LANGUAGE (ENGLISH).............................................................................................................

Десислава ДУМИТРОВА, Галина КУРТЕВА. УНИВЕРСИТЕТСКА ПОЛИТИКА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ОЦЕНЯВАНЕ ПО ЧУЖД ЕЗИК В ЕВРОПЕЙСКИ И БЪЛГАРСКИ КОНТЕКСТ................................................................................................................................

Rayna HOLANDI EXPRESSIVENESS OF THE PHRASEOLOGICAL UNITS IN ENGLISH.....

Десислава ЙОРДАНОВА-ПЕТРОВА. АНАЛИЗ НА ГРЕШКИ В УПОТРЕБАТА НА ГРЪЦКИЯ ОПРЕДЕЛИТЕЛЕН ЧЛЕН В МЕЖДИННИЯ ЕЗИК НА БЪЛГАРИ......................................


„Е З И Ц И Т Е”  Н А  Л И Т Е Р А Т У Р Н А Т А  Т В О Р Б А

Iglika MILUSHEVA, DAS EPITHETON PIUS IN EPITAPHIEN FÜR KINDER UNTER ZEHN JAHREN......................................................................................

Цветана ГЕОРГИЕВА. КНИГА НА ЕКЛИСИАСТА КАТО МЕТАТЕКСТ
В ЕПОХАТА НА БАРОКА.....................................................................

Евгений НИКОЛЬСКИЙ. РОМАННЫЙ СУБЖАНР СЕМЕЙНАЯ ХРОНИКА: ВОПРОСЫ ИСТОРИИ И ТЕОРИИ...................................................................................

Стилиян СТОЯНОВ. ДА ПОГЛЕДНЕШ НАЗАД – ТЕХНОЛОГИИ И СОЦИАЛНИ
УТОПИИ .....................................................................................................

Бойка ИЛИЕВА. РЕЦЕПЦИЯТА НА ГРАЦИЯ ДЕЛЕДА В БЪЛГАРИЯ
….....................................................................


Р Е Ц Е Н З И И    И  О Т З И В И

Анна ЛИЛОВА. ЗА „DEUTSCHE UND BULGARISCHE SPRICHWÖRTER UND ANTISPRICHWÖRTER”(„НЕМСКИ И БЪЛГАРСКИ ПОСЛОВИЦИ И АНТИПОСЛОВИЦИ”) НА ПРОФ. Д-Р РУСКА СИМЕОНОВА.........................................

Светла ТОМАНОВА. ЗА УСТНИЯ ПРЕВОД ОТДАЛЕЧ И ОТВЪТРЕ...................................
 

Последен брой

Езиков свят