Съдържание, бр. 9, кн. 2 ПДФ Печат Е-мейл

Т Е О Р ИЯ И П Р А К Т И К А Н А П Р Е В О Д А


СЛАВЯНСКИЯТ ПРЕВОД И НЕГОВАТА РЕЦЕПЦИЯ


Павел КРЕЙЧИ. ČESKO/ČECHY И СРБИЈА/СРПСКА КАТО ПРЕВОДАЧЕСКИ
ПРОБЛЕМ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Маргарита МЛАДЕНОВА. ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРЕВОДА НА РЕНЕСАНСОВ
ТЕКСТ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 136
Светла ТОМАНОВА. ОНОМАСТИКАТА В ПРЕВОДА. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ………..... 140
Ивана СТОИЧКОВ.НЯКОЛО ПРЕВОДА НА СРЪБСКИ И ХЪРВАТСКИ НА“КРИСТИН,
КОЯТО МАХА ОТ ВЛАКА” ОТ ГЕОРГИ ГОСПОДИНОВ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Величко ПАНАЙОТОВ. ЛЕКСИКАЛНАТА АСИМЕТРИЯ КАТО ПРОБЛЕМ НА СЛАВЯНО-
СЛАВЯНСКИЯ ПРЕВОД (ВЪРХУ СЛОВАШКИ И БЪЛГАРСКИ МАТЕРИАЛ.. . . . . . . . .148
Райна КАМБЕРОВА, Албена СТАМЕНОВА. ПРЕВЕЖДАЙКИ АНДРУХОВИЧ. . . . . . . . . .158
Анжелина ПЕНЧЕВА. ТРИТЕ БЪЛГАРСКИ ПРЕВОДА НА „МАЙ” НА КАРЕЛ ХИНЕК
МАХА – В ПРЕСЛЕДВАНЕ НА АБСОЛЮТА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Елена КРЕЙЧОВА. СПЕЦИФИКИ НА ПРОФЕСИЯТА НА СЪДЕБНИЯ ПРЕВОДАЧ В
ЧЕХИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 169
Теодора КИРЯКОВА-ДИНЕВА. ПРЕВОДЪТ НА ФРАЗЕОЛОГИЗМИ ОТ ПРИКАЗКИТЕ НА
БРАТЯ ГРИМ В БЪЛГАРСКИ И РУСКИ ЕЗИК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Дора ИВАНОВА. РУСКИ ЗАЕМКИ В ЛИТЕРАТУРАТА ПО ПЕДАГОГИКА И
ПСИХОЛОГИЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Люба АТАНАСОВА. СЛУЧАЯТ „ПИНЧЪН”. ПРЕВОДИТЕ НА РОМАНИТЕ МУ В
БЪЛГАРИЯ И СССР ДО КРАЯ НА 90-ТЕ ГОДИНИ НА 20-И ВЕК. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 184
Дария КАРАПЕТКОВА. ЛЕГЕНДА ЗА ПОЕТА КУАЗИМОДО И НЕГОВИЯТ
КОНГЕНИАЛЕН БЪЛГАРСКИ ПРЕВОДАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 186
Ивайло ВЕЛЕВ. СОЦИАЛНИ КООРДИНАТИ НА ПРЕВОДИТЕ НА ШЕКСПИРОВАТА
ТРАГЕДИЯ “ЮЛИЙ ЦЕЗАР” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Валентина ДОНЕВА. НОДАР ДУМБАДЗЕ “НА ЛОВ” – ПРЕВОД И ПЕРЦЕПЦИЯ. .. . . . 203
Татяна ФЕД. КЪМ ПРЕВОДНАТА МНОЖЕСТВЕНОСТ НА ХУДОЖЕСТВЕНАТА ПРОЗА
/ПО МАТЕРИАЛИ OT ПРЕВОДИТЕ НА „МЪРТВИ ДУШИ” ОТ ГОГОЛ В БЪЛГАРИЯ/..206
Радост ЖЕЛЕЗАРОВА. СЛАВЯНСКИТЕ ПРЕВОДИ НА ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ…………210
Елена СТОЯНОВА. МОРФОНОЛОГИЧНАТА ДЕСКРИПЦИЯ В ГРАМАТИКАТА НА ВУК
КАРАДЖИЧ ОТ 1818 Г. И НЯКОИ СЪВРЕМЕННИ ПРАВОПИСНИ ПРОБЛЕМИ В
СЪРБИСТИКАТА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .216

 

Р Е Ц Е Н З И И И О Т З И В И


Бойка ИЛИЕВА. НОВО ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА БЪЛГАРСКАТА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКА
ПЕРИОДИКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . 225
Антония ВЕЛКОВА ГАЙДАРДЖИЕВА. ЗА СВЕТОВНИТЕ КОНТЕКСТИ НА
БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .228


С Т У Д Е Н Т С К А Н А У Ч Н А К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я,
11 МАЙ 2011, БЛАГОЕВГРАД


Е З И К О З Н А Н И Е ………………………………………………. ……231
Десислава ДИМИТРОВА. ЗА СЪДБАТА НА НЯКОИ АУГМЕНТАТИВНИ ФОРМАНТИ В
СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Таня ПЕЕВА. НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ ПРЕНОСНАТА УПОТРЕБА НА
ПРИЛАГАТЕЛНИТЕ ИМЕНА В РЕТОРИЧЕСКОТО СЪЧИНЕНИЕ НА ЙОСИФ
ХИЛЕНДАРСКИ „СЛОВО ЗА ПОЛЗАТА ОТ ЧЕТЕНЕТО” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Дора СОЛАКОВА, Петя СЛАВЧЕВА. СЪВРЕМЕННИ ОПИТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА
ИЗКУСТВЕН ОБЩОСЛАВЯНСКИ ЕЗИК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Нина СЕРКОВА. ФАЛШИВИТЕ ПРИЯТЕЛИ В БЪЛГАРСКИЯ И ИТАЛИАНСКИЯ ЕЗИК. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Радея ГЕШЕВА. МАРКЕРИ НА РЕКЛАМНИЯ ДИСКУРС, ИЛИ ЕЗИКЪТ НА
PUBBLICITÀ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .260


Л И Т Е Р А Т У Р О З Н А Н И Е . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .266
Вили КАСТРЕВ. ХАНС ХАЙНЦ ЕВЕРС – ПЪТЯТ КЪМ ЛИТЕРАТУРАТА. НЕМСКОТО
ЛИТЕРАТУРНО КАБАРЕ И МАСОВАТА КУЛТУРА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
Атанаска МЕТОДИЕВА. ПИСМАТА НА ПУШКИН. ХУДОЖЕСТВЕНА И
НЕХУДОЖЕСТВЕНА КОМУНИКАЦИЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .272
Елена БОРИСОВА. АГРЕСИЯ И ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ В РОМАНА „МАЙКИТЕ” НА
ТЕОДОРА ДИМОВА………………………………………….…………………………………277
Валентина МИНЧЕВА. БЪЛГАРСКИЯТ ПОСТМОДЕРНИЗЪМ СПОРЕД ПЛАМЕН
ДОЙНОВ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
Павел ФИЛИПОВ. ЗА ДОБРИЯ ПРЕВОД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .291
Елена АЗМАНОВА. ОТРАЖЕНИЕ НА РУСКОТО НАРОДНИЧЕСТВО В БЪЛГАРСКАТА
ЛИТЕРАТУРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293


I N M E M O R I A M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 301


MILKA IVIČ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .301

 

Последен брой

Езиков свят