Съдържание, бр. 9, кн. 1 ПДФ Печат Е-мейл

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

Е З И К О З Н А Н И Е

Zuzana VÉPYOVÁ..THE LEXICAL AND MORPHOLOGICAL ADAPTATION OF ENGLISH MODERN WORDS IN THE SYSTEM OF SLOVAK LANGUAGE ……………………………. 7

Лилия ИЛИЕВА. БЪЛГАРСКИ ДАННИ ЗА НАСЛЕДСТВОТО НА ИНДОЕВРОПЕЙСКИЯ ПОЕТИЧЕСКИ ЕЗИК: ФРАГМЕНТИ ОТ ТВОРБИ НА КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ (Х век) И ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ (ХІV век)………………………………………………….…………... 13

Радослав ЦОНЕВ. СТАРИ И НОВИ СУФИКСАЛНИ УНИВЕРБАТИ ВЪВ ВЕСТНИК "УИКЕНД" (ЗА ПЕРИОДА 01.01.2010 31.12.2010 г.)………………………………………... 31

Елена СТОЯНОВА. МОРФОНОЛОГИЯТА В СЪВРЕМЕННИТЕ ГРАМАТИКИ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК…………………………………………………………………………….. 37

Райна ХОЛАНДИ. АНТОНИМНИ ОТНОШЕНИЯ ПРИ КОМПАРАТИВНИТЕ ФРАЗЕОЛОГИЧНИ ЕДИНИЦИ В АНГЛИЙСКИЯ И БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК ………………. 42

Татяна ИЛИЕВА. ЗА ЧИНА КАТО МЯСТО ЗА СЯДАНЕ В КЛАС И ПОЗИЦИЯ В ОБЩЕСТВЕНАТА ЙЕРАРХИЯ ИЛИ ИЗ ИСТОРИЯТА НА ЕДНА ДУМА В БЪЛГАРСКИ…………………………………………………………………………………….... 51

Лъчезар ПЕРЧЕКЛИЙСКИ СЛОВООБРАЗУВАТЕЛНАТА КАТЕГОРИЯ NOMINA ESSENDI

В МАРИИНСКОТО ЕВАНГЕЛИЕ (ИМЕНА ОТ ЖЕНСКИ РОД)……………………………. 58

Любка НЕНОВА Митарствата на душата…………………………………………….. 66

Е З И Ц И Т Е Н А Л И Т Е Р А Т У Р Н А Т А Т В О Р Б А

Marijana BIJELIĆ TRANSGRESIJA I ŽRTVENA OBNOVA U ZBIRCI PROLJETNI VJETAR

NIKOLE FURNADŽIEVA………………………………………..….…………………………... 75

Бойка ИЛИЕВА. КОНСТАНТИН МУТАФОВ: ЗАБРАВЕНОТО НАСЛЕДСТВО НА ЕДИН НЕУДОБЕН ИНТЕЛЕКТУАЛЕЦ……………………………………………………………….. 85

Магдалена КОСТОВА-ПАНАЙОТОВА АЛЕКСЕЙ КРУЧОНИХ – УЖАСНОТО ДЕТЕ

НА РУСКИЯ ФУТУРИЗЪМ……………………………………………………………………... 94

Мариета ГИРГИНОВА СТОЯНОВА. НАУЧНОПОПУЛЯРНИТЕ ТЕКСТОВЕ В ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЯ ПЕРИОДИЧЕН ПЕЧАТ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО ДО ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА……………………………………………………………………………... 99

Йордан ЕФТИМОВ. СТЪПКИ КЪМ АХМАТОВА И БАГРЯНА: ГРАНИЦИ НА ПСИХОЛИНГВИСТИЧНИЯ ЕКСПЕРИМЕНТ ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕТО НА ЛИРИКА …... 112

 

 

 

Р Е Ц Е Н З И И И О Т З И В И

 

Антони СТОИЛОВ. ВИНАГИ МАЛКО ПОВЕЧЕ: НАРЕЧИЯ ЗА КОЛИЧЕСТВО И ВРЕМЕ В ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК КАТО ЧУЖД…………………………………… 116

Едвин СУГАРЕВ. СЕРИОЗЕН ТРУД ЗА ДРАМАТУРГИЯТА НА ПЕТКО ТОДОРОВ …… 118

Радослав ЦОНЕВ НОВ ТРУД С ТЕОРЕТИЧЕН И ОБОБЩАВАЩ ХАРАКТЕР…………..... 122

 

Последен брой

Езиков свят