Съдържание, брой 8, кн. 2, 2010 ПДФ Печат Е-мейл

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

Е З И К О З Н А Н И Е

Paola BOKALE. THE FORMATION OF FEMININE NOUNS IN BULGARIAN.

THE RESULTS OF A FIELD INVESTIGATION………………………………………………102

Лилия ИЛИЕВА.ЕЗИКЪТ НА КИТАЙСКИТЕ ХУНИ СЮННУ (匈奴語). ОБЩИ ДАННИ..120

Владимир ИГНАТОВ. ЦЕЛИ НА РЕКЛАМНАТА КОМУНИКАЦИЯ……………………....127

Силвия СЕРАФИМОВА. ТЕОРИЯТА НА ДЖ. ЛАКОФ ЗА ЕКСПЕРИЕНТАЛИСТКИЯ ГЕЩАЛТ. ИМАТ ЛИ БЪДЕЩЕ „МЕТАФОРИТЕ, В КОИТО ЖИВЕЕМ”…………..……. 135

Maira SEVEROVA. LES DÉFIS DU PLURILINGUISME……………………………….….….141

Елена СТОЯНОВА.МОРФОНОЛОГИЯТА ОТ ПАНИНИ ДО ХХІ ВЕК……………………144

М Е Т О Д И К А Н А О Б У Ч Е Н И Е Т О

Deshka MARGARITOVA. INTRODUCING AND DEVELOPING VOCABULARY VIA STORIES IN THE PRIMARY LANGUAGE CLASSROOM…………………….………………….…….154

Т Е О Р ИЯ И П Р А К Т И К А Н А П Р Е В О Д ААнтоанета МИХАЙЛОВА. ПРЕВОДАЧЪТ РОДА РОДА………………….…………….....161

Станимир МИЧЕВ. ЗА НАЧАЛОТО НА КИНОТО И ФИЛМОВИЯ ПРЕВОД…………...168

„Е З И Ц И Т Е” Н А Л И Т Е Р А Т У Р Н А Т А Т В О Р Б А

Силвия ГЕОРГИЕВА. АНТИЧНИТЕ ЕПИСТОЛАРНИ ТОПОСИ И

ТЯХНОТО ХРИСТИЯНСКО ПРЕОСМИСЛЯНЕ………………………………………..…...176

Иглика МИЛУШЕВА. ТРАДИЦИОННИТЕ РИМСКИ ДОБРОДЕТЕЛИ, ОТРАЗЕНИ

В КОРЕСПОНДЕНЦИЯТА НА ПЛИНИЙ МЛАДИ С ИМПЕРАТОР ТРАЯН……………..182

Людмил ДИМИТРОВ. (НЕ)ПЛАТОНИЧНИЯТ ПИР НА ПЛАТОН(ОВ)…………………187

Таня СТОЯНОВА. НАУЧНОПОПУЛЯРНИТЕ ТЕКСТОВЕ В ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЯ ПЕРИОДИЧЕН ПЕЧАТ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО ДО ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА..197

Maria ANDONOVA. THE RUDIMENTS OF STREAM-OF-CONSCIOUSNESS

TECHNIQUE INTHE FIRST TWO CHAPTERS OF THE NOVEL “A PORTRAIT OF THE ARTIST AS A YOUNG MAN” BY JAMES JOYCE ……………………………………………205

Магдалена ПЕТРОВА.СПОМЕНЪТ, БЛЯНЪТ И ТВОРЧЕСКИЯТ ПРОЦЕС

В СТИХОТВОРЕНИЕТО НА БОДЛЕР „ПЕЙЗАЖ”………………………………….……… 212

Катерина КОКИНОВА НЕПОСИЛНАТА ЛЕКОТА НА БЕЗСМЪРТИЕТО…………...……220

Алойзия ЗУПАН СОСОИЧ. ХОМОЕРОТИКАТА В НАЙ-НОВИЯ СЛОВЕНСКИ РОМАН..224Kalina MINKOVA. „ALTWERDEN“ ALS THEMENWAHL ZWEI GEGENWÄRTIGER DEUTSCHER AUTOREN VARIANTEN, MÖGLICHKEITEN, PROBLEME………………....233

Р Е Ц Е Н З И И И О Т З И В И

Елена ЧАУШЕВА. «ΟΣΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΤΟΣΟ ΚΑΛΥΤΕΡΑ» – ЕДИН ТАКА НЕОБХОДИМ УЧЕБНИК ПО НОВОГРЪЦКИ ЕЗИК………………………………………………………….239

Татяна ФЕД. НОВА КНИГА ЗА РУСКИЯ АВАНГАРД – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ИЛИ НАУЧНО ОТКРИТИЕ?………………………………………………………………………….242
С Т У Д Е Н Т С К А Н А У Ч Н А К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я,
11 МАЙ 2010, БЛАГОЕВГРАД


Е З И К О З Н А Н И Е …………………………………………………….244

Мая ПАШОВА. ГРАМАТИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ В ПРЕВОДА………………………..244

Дора СОЛАКОВА. СЪВРЕМЕННИ ОПИТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ИЗКУСТВЕН ОБЩОСЛАВЯНСКИ ЕЗИК……………………………………………………………………..246

Катя ТЕРЗИЙСКА. ЛЕКСИКАЛНИ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИ ПРЕВОДА……….………252

Александър ПАВЛОВ. НАВЛИЗАНЕТО НА АНГЛИЦИЗМИ В НЕМСКИЯ ЕЗИК – ПРИЧИНИ И СЛЕДСТВИЯ……………………………………………………………….…….256

Л И Т Е Р А Т У Р О З Н А Н И Е

Атанаска МЕТОДИЕВА. ДИСКУРСИВНИТЕ ЗАКОНИ НА РУСКОТО ПИСМО ПРЕЗ

30-ТЕ Г. НА ХХВ. МОДЕЛ И СТРУКТУРА………………………………………….……….257

Вили КАСТРЕВ. ЕМБЛЕМАТИЧНИ НЕМСКИ И БЪЛГАРСКИ ФИЛМИ

С ДИАБОЛИЧНИ МОТИВИ ОТ НАЧАЛОТО НА ХХ ВЕК…………………………..…….262

Елена БОРИСОВА.РАЗКЪРВАВЯВАЩАТА ИСТИНА ЗА МАЙКАТА

И ПАТОЛОГИЧНОСТТА У ДЪЩЕРЯТА: ЙЕЛИНЕК И ЦВЕТАЕВА……………………..268

Цветелина КИРИЛОВА. ВИНАТА И ПОНЯТИЕТО ЗА МОРАЛ ПРЕЗ ОЧИТЕ И

СЪРЦЕТО НА РОБЕРТО САВИАНО И КНИГАТА МУ „ГОМОРА“……………..………..277

Жени ИВАНОВА. ЧОВЕКЪТ НА ПЪТЯ КЪМ ЖИВОТА В ПРОЗАТА НА

ИВАН ХОРВАТ………………………………………….………………………………………280

 

Последен брой

Езиков свят