Съдържание, брой 8, кн. 1, 2010 ПДФ Печат Е-мейл

Е З И К О З Н А Н И Е

СЪДБАТА НА БЪЛГАРСТИКАТА

Лилия ИЛИЕВА. БЪЛГАРИСТИКАТА В КИТАЙ КАТО РЕАЛНОСТ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Елисавета БОЯДЖИЕВА. БЪЛГАРИСТИКАТА В ТРИНИТИ КОЛИДЖ (ДЪБЛИН). . . . . . 13

Албена ВАЧЕВА, Петър СОТИРОВ. БЪЛГАРИСТИКАТА В ЛЮБЛИН, ПОЛША. . . . . . . . .18

Маринела МЛАДЕНОВА. БЪЛГАРИСТИКАТА В УНГАРИЯ.

НОВА АНТОЛОГИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА НА УНГАРСКИ ЕЗИК. . . . . . . .27

Стилиян СТОЯНОВ БЪЛГАРИСТИКАТА В УКРАЙНА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Т Е О Р ИЯ И П Р А К Т И К А Н А П Р Е В О Д А

Антоанета МИХАЙЛОВА. DIE ÜBERSETZUNG IM SEKUNDARBEREICH ALS VORBEREITUN G AUF DIE UNIVERSITÄREN AUFNAHMEPRÜFUNGEN. . . . . . . . . . . . . .31

Е З И Ц И Т Е Н А Л И Т Е Р А Т У Р Н А Т А Т В О Р Б А

КАНОНЪТ – НАЧИН НА УПОТРЕБА

Милена КИРОВА. КАНОНЪТ И НЕУДОБСТВАТА ОТ НЕГО. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37

Сергей БИРЮКОВ. КАНОН ХЛЕБНИКОВА И ЕГО ВСЕЛЕННАЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Хюсеин МЕВСИМ. КЕРВАНСАРАЯТ И ХАНЪТ – БЪЛГАРСКИЯТ МИКРОКОСМОС

В КОСМОПОЛИТНИЯ ГРАД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

Цветан РАКЬОВСКИ. КАНОНЪТ „МИСЪЛ”. АНТИКАНОНИЧНИЯТ ЯВОРОВ. . . . . . . . . 53

Владимир ТРЕНДАФИЛОВ. КАНОНЪТ ПРЕЗ ЖЪЛТОТО. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58

Калин МИХАЙЛОВ. КАНОНЪТ НА ФАНТАСТИЧНОТО. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70

Магдалена КОСТОВА-ПАНАЙОТОВА. ИЗВЪНА КАНОНА. „ЕГИПЕТСКА МАРКА”

НА МАНДЕЛЩАМ: ТЕКСТ И ИНТЕРТЕКСТ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Анжелина ПЕНЧЕВА. ОКАСТРЕНИ И КСТРИРАНИ КАНОНИ…………………………… 81

М Е Т О Д И К А Н А О Б У Ч Е Н И Е Т О

Хана БОРСУКОВА. DAS FREMDWORT IM DEUTSCHEN SPRACHGEBRAUCH…………85

Viera LAGEROVÁ. ZUM EINSATZ DES MÄRCHENS IM UNTERRICHT DAF……………….89

Ф О Л К Л О Р

Николай ПАПУЧИЕВ. ФОЛКЛОРЪТ И ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКАТA

КОМПЕТЕНТНОСТ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Р Е Ц Е Н З И И И О Т З И В И

Пенка РАДЕВА, Стефан ГЪРДЕВ. СП. „ПРОГЛАС”, ВЕЛИКО ТЪРНОВО. . . . . . . . . . . . . .99

Елена АЗМАНОВА. НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “СИРАК СКИТНИК И БЪЛГАРСКАТА

КУЛТУРА” (Благоевград, декември, 2009). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..100

Магдалена КОСТОВА-ПАНАЙОТОВА. ОТ СЯНКАТА НА ИСТОРИЯТА. . . . . . . . . . . . . . . 101

 

Последен брой

Езиков свят